Наредба за медицинската експертиза Наредба за медицинската експертиза

Приета с ПМС № 87 от 5.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г., изм., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г., бр. 41 от 31.05.2011 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 551 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020