Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000 г., изм. и доп., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 130 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020