Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 65 от 22.07.2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 163 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020