Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване  Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Приета с Решение № 65-Н от 19.09.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 83 от 13.10.2006 г., изм., бр. 57 от 27.07.2012 г., в сила от 28.07.2013 г., изм. и доп., бр. 64 от 21.08.2012 г., в сила от 22.02.2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 371 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020