Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за ф Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за ф

Приета с Решение № 62-Н от 2.08.2006 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 71 от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 51 от 3.06.2008 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 160 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020