Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ  Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ

Забележки: 1. Редове 6, 7 и 9 се попълват само, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
2. Лицата, които подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година, прилагат служебната бележка към декларацията. В този случай, данъкът на ред 16 се посочва като авансово удържан/внесен данък в Приложение 1 на годишната данъчна декларация.
3. Служебната бележка се предоставя на работника/служителя и когато удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 от ЗДДФЛ не е извършено до 31 януари на следващата година.
4. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а вторият се съхранява от работодателя по основното трудово правоотношение на лицето към 31 декември на данъчната година.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 337 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020