Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ  Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ

Забележки: 1. Служебната бележка се предоставя на работника/служителя, когато:
1.1 трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината - в срок до 1 месец от датата на последното плащане, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;
1.2 доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква ”и” от ДР на ЗДДФЛ – в срок до 10 януари на следващата година;
1.3 лицето, което я издава, не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година – в срок до 5 февруари на следващата година.
2. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се предоставя на работника/служителя или на упълномощено от него лице, а вторият се съхранява от работодателя.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 280 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020