Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

Забележки: 1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Представя се от предприятия и от самоосигуряващи се лица - платци на доходи на физически лица през данъчната година. В Справката не се включват само: изплатените доходи от трудови правоотношения и от задължително социално осигуряване, както и доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, подлежащи на облагане с окончателен данък и на деклариране по реда на чл. 55 от ЗДДФЛ.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 62.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020