Указание относно данъчно и счетоводно третиране през 2007г. на организациите за колективно управление на авторски права, автори и носителите на авторски права Указание относно данъчно и счетоводно третиране през 2007г. на организациите за колективно управление на авторски права, автори и носителите на авторски права

Настоящото указание се разработва предвид правомощията на министъра на финансите, определени по реда на чл.10, ал.5 от Закона за Националната агенция за приходите (НАП) да дава указания за единното прилагане на данъчното законодателство, които са задължителни за органите на НАП, в рамките на функциите и правомощията на агенцията.
Целта на настоящото указание е да разясни прилагането на материалните данъчни закони(Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане) и националното счетоводно законодателство, в сила от 1.01.2007 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 311 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020