Указание относно: Срокове за възстановяване на резултати за данъчен период – данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви предвид измененията на чл. 92 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010г Указание относно: Срокове за възстановяване на резултати за данъчен период – данък добавена стойност за възстановяване и дължимост на лихви предвид измененията на чл. 92 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010г

Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 2 от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) когато няма други изискуеми и неизплатени задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от посочения в справка-декларацията данък за възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в следващите два поредни данъчни периода;
Съгласно чл. 92, ал.1, т.4 от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010г.) данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 /резултат за периода – данък за възстановяване/ се възстановява, като ако след изтичането на срока за приспадане по т.2.....

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 206 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020