Указание № 91-00-1/05.01.2009 г. относно Данъчното третиране по ЗДДС „задатък” и други предварителни плащания по доставки Указание № 91-00-1/05.01.2009 г. относно Данъчното третиране по ЗДДС „задатък” и други предварителни плащания по доставки

Във връзка с постъпили запитвания за данъчното третиране по ЗДДС на „задатъка” и на други предварителни плащания по доставки, на основание чл. 10, ал.1 т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по поставените в запитванията въпроси изразявам следното становище:
1. Облигационно-правна характеристика на задатъка
Предварителните плащания, извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни облигационно – правни функции. Най-често срещаното предварително плащане по доставки, осо
Съгласно чл.93 от Закона за задълженията и договорите, задатъкът служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 166 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020