Писмо №24-30-21/24.10.2008г. относно приложение на разпоредбите на ЗДДС във връзка с тристранни операции Писмо №24-30-21/24.10.2008г. относно приложение на разпоредбите на ЗДДС във връзка с тристранни операции

Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-30-21/23.06.2008г. е изложена следната фактическа обстановка:
В хода на извършена ревизия е установено, че българско дружество, регистрирано по ЗДДС, през м. април 2007г., закупува от друго лице, притежаващо идентификационен номер по ДДС във Франция, стока (патешки черен дроб). За тази покупка е издадена фактура от френското данъчно-задължено лице, което е и декларирало ВОД към българското дружество за съответния период. Има данни, че френското дружество е доставило стоката на българското в склад във Франция. От този склад българското дружество е продало част от закупената стока на лица - регистрирани за целите на ДДС в други държави членки - Белгия и Испания, за които е...

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 163 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020