Указания за разсрочване и отсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите Указания за разсрочване и отсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите

Правната уредба на разсрочването и отсрочването на публичните вземания е в Глава ХХІІ-ра от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Наредбата за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 79.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020