Указания за попълване на декларация образец № 1 Данни за осигуреното лице за 2013г Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2013г

Попълва се буква „К", когато:
- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
- са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 107 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020