Указания за попълване на Декларация образец № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ за 2013г. Указания за попълване на Декларация образец № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ за 2013г.

1. Код на задълженото лице - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер, издаден от НАП; самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване попълват ЕГН (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 66.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020