Указание относно изменения в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване Указание относно изменения в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване

С § 47 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност са изменени разпоредбите на чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи сроковете за представяне на необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения. Измененията са обнародвани в държавен вестник брой 94 от 30.11.2012 г. и влизат в сила от 1 януари 2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 170 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020