Указание относно получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица Указание относно получаване на персонален идентификационен код (ПИК) от осигурените лица

Осигурените лица получават от Националния осигурителен институт (НОИ) 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК), с който могат да използват предоставени от НОИ електронни услуги, които касаят достъп до лични данни. Издаваният от Националната агенция за приходите (НАП) 12-цифрен ПИК не може да се използва за достъп до предоставяните от НОИ услуги. Достъпът до услугите на НОИ се осъществява чрез въвеждане на ПИК, издаден от НОИ и ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП, за лицата без ЕГН/ЛНЧ.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 201 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020