документи Удостоверения

Удостоверения


Удостоверения

В тази графа ще.........................................
 • УП - 2

  Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 - 4 от КСО нямат минимален осигурителен доход и същите подлежат на задължително осигуряване върху изплатеното възнаграждение.
  Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения се внасят върху получените брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155 - 157, 159, 161, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда /КТ/, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
  Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски извън горепосочените, се определя пропорционално на отработените дни през месеца.
  Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл. 138, ал. 2 от КТ лицето е работило при непълно работно време се определя пропорционално на отработените часове.
  Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време на законоустановен отпуск, на временна неработоспособност или за бременност и раждане, или законна стачка се взема предвид:
  1. За времето на платен отпуск, заплащан от работодателя или от органа по назначаването – полученото възнаграждение за този отпуск, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски.
  2. За времето на временна неработоспособност или бременност и раждане, през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване от 1 януари 2000г. до 31 декември 2004г. – обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски; когато това време е преди 1 януари 2000г. и след 31 декември 2004г. - доходът, от който е изчислено паричното обезщетение съгласно действащите разпоредби;
  3. За времето на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж или на законна стачка – минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.
  4. За времето на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 4 и 5 от КТ – възнаграждението, върху което са внесени или са дължими осигурителни вноски, а ако осигурителни вноски не се дължат – минималната работна заплата, установена за страната за съответния период.
  Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време, през което лицата са били осигурени по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО, изплатените възнаграждения, за които не са внесени осигурителни вноски, се вземат предвид при определяне на осигурителния доход за пенсии с начална дата след 31 декември 1999г.

  Прочети още...

 • УП - 3

  Съгласно чл. 38, ал. 1 от НПОС осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31 декември 2004г. в часове, дни, месеци и години за времето, през което лицата са били осигурени, и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски за всички осигурени социални рискове; всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест; всички осигурени социални рискове без безработица; инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест; инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
  За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски съгласно чл. 9, ал. 2 от КСО, се зачита времето: на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане; на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.
  Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО за времето до 1 януари 2003г. се зачита и изчислява, както следва:
  1. За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължи-телност на работното време /чл. 38, ал. 2, т. 1 от НПОС/;
  2. Осигурителният стаж на лицата, които са отработили по-малко от посоченото в т. 1 работно време и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на законоустановената за тях дневна продължителност на работното време. При тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време, като осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време /чл. 38, ал. 2, т. 2 от НПОС/;
  3. Осигурителният стаж на лицата, които са получили възнаграждение, по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време се изчислява, като изплатената сума се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната /чл. 38, ал. 2, т. 3 от НПОС/;
  4. За един месец осигурителен стаж на лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества се зачита месецът, през който са получили възнаграждение не по-малко от минималната работна заплата за страната; ако през месеца е получено възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се определя, като полученото възнаграждение се раздели на среднодневната минимална работна заплата /чл. 38, ал. 2, т. 4 от НПОС/.

  Прочети още...

 • УП - 30

  УП - 30

  Прочети още...

 • УП - 7 Удостоверение за получаване на пенсия и добавки към нея (издава се от НОИ)

  УП - 7 Удостоверение за получаване на пенсия и добавки към нея (издава се от НОИ) - Декларирам, че не съм ползвал безплатен превоз, служебно целодневна безплатна храна, безплатна държавна или обществена квартира

  Прочети още...

 • УП - 8 Удостоверение за получени суми (издава се от НОИ)

  УП - 8 Удостоверение за получени суми (издава се от НОИ)

  Прочети още...

 • УП - 12 Удостоверение по чл. 70 от НПОС (УП 12)

  УП - 12 Удостоверение по чл. 70 от НПОС (УП 12)

  Прочети още...

 • УП - 14 Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор

  УП - 14 Удостоверение за осигурителен стаж на земеделски стопанин-кооператор

  Прочети още...

 • УП - 16 Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание чл. 4, ал. 8, и чл. 9а, ал. 1, 2 от КСО

  УП - 16 Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание чл. 4, ал. 8, и чл. 9а, ал. 1, 2 от КСО

  Прочети още...

 • Удостоверение за доходите за месечни помощи за деца

  Удостоверение за доходите за месечни помощи за деца

  Прочети още...

 • Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС)

  Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС)

  Прочети още...

 • Договор за изработка

  Договор за изработка

  Прочети още...

 • Удостоверение за регистрация (Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1 от ППЗДДС)

  Удостоверение за регистрация (Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1 от ППЗДДС)

  Прочети още...

 • Удостоверение за регистрация (Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2 от ППЗДДС)

  Удостоверение за регистрация (Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2 от ППЗДДС)

  Прочети още...

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020