УП - 3 УП - 3

Съгласно чл. 38, ал. 1 от НПОС осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31 декември 2004г. в часове, дни, месеци и години за времето, през което лицата са били осигурени, и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски за всички осигурени социални рискове; всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест; всички осигурени социални рискове без безработица; инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест; инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски съгласно чл. 9, ал. 2 от КСО, се зачита времето: на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане; на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.
Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО за времето до 1 януари 2003г. се зачита и изчислява, както следва:
1. За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължи-телност на работното време /чл. 38, ал. 2, т. 1 от НПОС/;
2. Осигурителният стаж на лицата, които са отработили по-малко от посоченото в т. 1 работно време и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на законоустановената за тях дневна продължителност на работното време. При тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време, като осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време /чл. 38, ал. 2, т. 2 от НПОС/;
3. Осигурителният стаж на лицата, които са получили възнаграждение, по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време се изчислява, като изплатената сума се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната /чл. 38, ал. 2, т. 3 от НПОС/;
4. За един месец осигурителен стаж на лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества се зачита месецът, през който са получили възнаграждение не по-малко от минималната работна заплата за страната; ако през месеца е получено възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се определя, като полученото възнаграждение се раздели на среднодневната минимална работна заплата /чл. 38, ал. 2, т. 4 от НПОС/.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 79.0 KB      doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 81.0 KB
doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 177 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020