персонал Персонал


Счетоводна къща "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" предлага следните ТРЗ услуги

 • Изготвяне на трудови договори, съгласно Кодекса на труда.персонал
 • Изготвяне на граждански договори.
 • Създаване на индивидулана информационна база за всеки служител, съгласно законови разпоредби и налични представени от служителя документи /хартиен и електронен вариант/- /трудово досие/.
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, фишове за заплати, рекапитулации, присъствена форма.
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигурителни вноски.
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП във връзка с персонала.
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратявена на трудови договори. Изготвяне на документи /УП2, УП3/ при процедура за пенсиониране и при необходимост.
 • Подаване на месечна информация за осигурените лица в НАП - декларация образец 1 и образец 6.
 • Подаване на информация за сключени, изменени и прекратени трудови договори в НАП.
 • Изготвяна на годишна статистическа справка за персонала. Подаване на същата в НСИ /осневн метод - електронен път, чрез инструмента на електронния подпис/.
 • При договор с клиента, ежемесечно уведомяване по електронен път за резулатата от подадена информация в НАП за следните документи: осигурителна информация за осигурените лица / Декларация образец 1 и образец 6/.
 • По договор с клиента, ежемесечен достъп по електронен път до следните документи на клиента - фишове и ведомост за заплати, рекапитулация на заплати, справки за отсъствия на персонала за месеца - болнични, отпуски, други, декларация обр.6 за месечни осигурителни и данъчни задължения относно персонала.
 • При договор с клиента, електронно банкиране - попълване на платежни нареждания към НАП за осигурителни и данъчни плащания.
 • Отчитане на болнични и на други видове отсъствия - майчинство, бащинство пред НОИ. Включително фактическо представяне в НОИ на хартиените оригинални документи - болнични, декларации, заявления.
 • При необходимост, консултация с клиента относно трудово-правни отношения с персонала.
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020