регистрация и прекратяване на фирма Регистрация и прекратяване на фирма


"ТОПЛАСТ - Сияна Иванова" - Регистрация и прекратяване на фирма

Счетовдните услуги са основни в нашата работа. Но често в практиката ни възникват въпроси относно процедури по регистрация, пререгистрация и прекратяване на предприятията на наши клиенти.

С мотива да им бъдем полезни ние:

 • Консултираме клиента си относно вписване /регистриране/ на дружество с ограничена отговорнострегистрация и прекратяване на фирма
 • Съдействаме на клиента в производството по вписване на дружството с ограничена отговорност в Търговския регистър на Агенция по вписванията, като:
 • Можем да предложим на клиента компетентен по тематиката юрист или
 • Можем да изготвим небоходимите формуляри и документи :
 • Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност
 • Учредителен протокол на дружество с ограничена отговорност
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон на управител на ООД
 • Формуляр за образец от подписа на управител на дружество с ограничена отговорност
 • Договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност
 • Заявление за запазване на фирма (Д1)
 • Информираме клиента за дължимите държавни такси по процедурата за регистрация
 • Информираме клиента за възможните алтернативи при вписване на дружеството – документите да бъдат подадени на гише в офис на териториално звено на Агенция по вписванията или по електронен път
 • По-горе описаните услуги предоставяме и когато наш клиент желае да извърши промяна по вече вписани обстоятелства в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР на Агенция по вписванията.
 • Значително по-различна, специфична и в редица случаи трудна и бавна във времето е процедурата по ликвидация на търговец.

ЛИКВИДАЦИЯТА на търговското дружество е производство по прекратяването му, което се осъществява от Агенция по вписванията, чрез назначен ЛИКВИДАТОР.

Считаме, че предвидените в Търговския закон процедури, както и специфичното счетоводно отчитане на ЛИКВИДАЦИЯТА, изискват компетеност на икономист по време на целия процес.

Ние, ЕТ "ТОПЛАСТ - Сияна Иванова", вече имаме практически опит като ЛИКВИДАТОР на търговско дружество. Това ни дава основания да предлагаме консултации по спецификата на ликвидационната процедура, включително и да предложим на клиента правоспособно лице, което да поеме функциите на ликвидатор.

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020