документи Закон за Счетоводството 2013 (ЗС 2013)

Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 20.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от 4.08.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 29.12.2006 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., в сила от 5.09.2008 г., изм., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 8.03.2011 г., изм. и доп., бр. 34 от 29.04.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 12/2001 г., стр. 225; кн. 10/2002 г., стр. 309; кн. 11/2004 г., стр. 354
Библиотека закони - АПИС, т. 6, р. 4, № 500

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 1,83 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020