документи Закон за Независимия Финансов Одит 2013 (ЗНФО 2013)

Обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. и доп., бр. 91 от 25.09.2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г., изм., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., изм., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 12/2001 г., стр. 173; кн. 10/2002 г., стр. 243; кн. 11/2004 г., стр. 236; кн. 10/2005,стр. 233
Библиотека закони - АПИС, т. 7, р. 6, № 850

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 303 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020