документи Валутен Закон (ВЗ)

Обн., ДВ, бр. 83 от 21.09.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 60 от 4.07.2003 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 54 от 4.07.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., бр. 16 от 22.02.2011 г., бр. 23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г., изм. и доп., бр. 96 от 6.12.2011 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 10/99 г., стр. 7; кн. 8/2003 г., стр. 202; кн. 5/2004 г., стр. 17
Библиотека закони - АПИС, т. 6, р. 3, № 302

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 1,09 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020