документи Закон за Мерките Срещу Изпирането на Пари (ЗМИП)

Обн., ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., изм. и доп., бр. 1 от 2001 г., изм., бр. 102 от 2001 г., изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., изм., бр. 103 и 105 от 2005 г.; бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 54 и 59 от 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр 82 и 108 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 92 и 109 от 2007 г.; изм., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г.; изм., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г.; изм., бр. 88 и 101 от 2010 г.; изм., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г.; изм., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г.

doc Изтегли от тук! - Изтегли от тук цялото съдържание! - 194 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020