Заповед за отпуск Заповед за отпуск

Настоящята заповед се състави в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за касата за сведение. Преписи от настоящата заповед да се връчат на лицето срещу подпис и дата, а на съответните длъжностни лица – за сведение и изпълнение

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 25.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020