blog

Според Закона за счетоводството чл.23 ал.1 т.1, предприятията съставят Годишен финансов отчет (ГФО) към 31-ви декември за изминалия отчетен период, който в България е данъчната година считано от 1 Януари до 31 Декември. Органите на управление на предприятието отговарят за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и публикуването на Годишния финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Задължени лица да публикуват в Търговския регистър годишния си финансов отчет и годишен доклад за дейността по силата на Закона за счетоводството чл.40 ал.1 т.1 са:

1. Едноличните търговци, в срок до 31 май на следващата година.

2. Дружества с ограничена отговорност /ООД, ЕООД/, в срок до 30 юни на следващата година.

3. Всички други търговци по смисъла на Търговския закон, в срок до 31 юли на следващата година.


Особености:

- Юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност – обявяват своите ГФО в Министерство на правосъдието, в специален Централен регистър - в срок до 30 юни /техните отчети не се вписват в Търговския регистър/.

- Всички други /неописани по-горе/ лица, публикуват отчетите си в икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни.Посещения: 16891
Оценете статията:

Единна бюджетна сметка НАП 2013

Публикувано от Сияна Иванова на в Счетоводство

От началото на 2013 година влязоха в сила промени в плащането на данъчните и осигурителните задължения на физически и юридически лица в България. Въведена единна бюджетна банкова сметка за разплащане с НАП.

Същност:

Промените касаят реда за погасяване на публичните вземания. Постъпилите плащания се обвързват със задълженията на едно лице по реда на тяхното възникване. Всяко едно плащане се насочва от новата система на НАП към първото по време възникнало задължение /най-старото/.

Положителните ефекти за бизнеса:

1. Облекчаване на административната тежест на задължените лица.

2. Намаляване на разходите на бизнеса за банкови такси, свързани с превод на задължения към НАП. /около 50 млн.лева годишно, според изчисления на правителството/.

3. Възможност за намаляване на сумите, представляващи лихви по просрочени плащания. Фактически се ограничава техния растеж, поради това, че се погасяват най-старите задължения и лихви за тях.

4. Технически облекчения: при попълването на платежните нареждания не се попълват полетата „период за който се отнася плащането“ и „основание за плащане“. В „код за вид плащане“ се вписва 111111 за случаите при плащане на данъци, здравни вноски, вноски за държавното обществено осигуряване. При плащането на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване кодът е 581111.

Посещения: 5527
Оценете статията:
Посещения: 3454
Оценете статията:
Това е презентационното видео на нашата счетоводна кантора.Чрез него искаме да запознаем всички вас с нашия счетоводен сайт. Направете една бърза обиколка, чрез това видео и така ще научите повече за нашата счетоводна къща.

 

Посещения: 3729
Оценете статията:

Съществена промяна е в сила от 0.01.2013г. по отношение на задълженията за осигуряване на лицата, конституирани като управители на ООД и ЕООД-та, които са и собственици на капитала или съдружници и полагат едновременно личен труд в дружеството в неговата присъща основна стопанска дейност. Това фактически е един голям кръг от лица, собственици на микро и малки компании. По актуални данни от НСИ предприятията с персонал до 9 човека към 31.12.2011г. са 336 334.

Би могло да се каже, че от същият порядък е и броят на лицата - УПРАВИТЕЛИ - 336 334.

От 01.01.2013г.. чл.4 ал.1 т.7 от КСО гласи: „Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: т.7 управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на не персонифицираните дружества.”

До 31.12.2012г. в чл.4 ал.1 т.7 от КСО задължително осигурени за ОЗМ, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Посещения: 26676
Оценете статията:

Нова услуга на НАП от 12.12.2012

Публикувано от Сияна Иванова на в Данъчни

НАП предлага нова услуга от 12.12.2012г - електронен достъп до данъчно - осигурителната сметка на задължените лица. Линк към статията от НАП

Посещения: 3239
Оценете статията:

Добре дошли в блога на нашата счетоводна къща! Направихме го за вас, за да ви информираме за новостите в икономиката в и извън България. Надяваме се да ви хареса! :)

Посещения: 3622
Оценете статията:
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020